Odliczanie ulg aktualnych i kontynuowanych w pit 2017

Wypełniając roczne deklaracje podatkowe pit 2017 możemy pomniejszyć kwotę należnego podatku dokonując odliczeń z tytułu aktualnie obowiązujących ulg podatkowych oraz na zasadzie praw nabytych.

Dokonując rozliczenia podatku warto sprawdzić, z których ulg możemy skorzystać aktualnie. Katalog przywilejów, z których w danym roku mogą korzystać podatnicy, zmienia się co pewien czas. Również w zakresie obowiązujących ulg wprowadzane są zmiany. Musimy też posiadać odpowiednie dokumenty potwierdzające nasze prawo do odliczeń oraz poniesione wydatki.

Ulgi aktualnie obowiązujące

Obecnie dostępne ulgi możliwe do wykorzystania w rozliczeniu pit 2017 to:

 • Ulga internetowa – zwrot wydatków na korzystanie z sieci (do limitu 760 zł rocznie). W przypadku firm wydatki wlicza się w koszty przychodu. Możliwa przez 2 kolejne lata dla zeznań PIT 28, PIT 36, i PIT 37.
 • Odpisy z tytułu darowizn na cele pożytku publicznego oraz na cele kultu religijnego – odliczenie do 6% przychodu w rozliczeniu PIT 28, PIT 36, i PIT 37 z załącznikiem PIT/O.
 • Ulga za oddaną krew – odliczenie od dochodu w wysokości potwierdzonej przez stację krwiodawstwa do 6% dochodu (licząc łącznie z innymi darowiznami). Wykazywana w załączniku PIT/O do PIT 28, PIT 36 i PIT 37
 • Ulga rehabilitacyjna (w tym ulga na leki) – odliczenia od dochodów wydatków ponoszonych na rehabilitację oraz na ułatwienie czynności życiowych. Mogą z niej korzystać również dla rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych. Wykazywana w PIT 28, PIT 36, i PIT 37 z załącznikiem PIT/O.
  • Ulga na przewodnika – odliczenie w ramach ulgi rehabilitacyjnej w wysokości do 2280 zł z tytułu usług przewodnika.
  • Ulga na psa asystującego – podobnie jak w przypadku przewodnika limit wynosi 2280 zł.
  • Ulga na używanie samochodu – zwrot 2280 zł w ramach kosztów poniesionych na samochód dla potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • Ulga badawczo-rozwojowa –dostępna jedynie dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą i rozliczających PIT 36 i PIT 36L.
 • Ulga z tytułu wpłat na IKZE (indywidualne konto emerytalne) przewidziana dla PIT 28, PIT 36, PIT 36L, PIt 37.
 • Odliczana od podatku ulga z tytułu składek odprowadzanych na ubezpieczenie zdrowotne – do 7,75% zapłaconych składek. Można ją odliczyć na drukach PIT 16-A, PIT 28, PIT 36, PIT 36L i PIT 37.
 • Ulga abolicyjna, czyli odliczenie podatku zagranicznego. Dotyczy podatników uzyskujących przychody za granicą rozliczających PIT 28, PIT 36 i PIT 36 L
 • Ulga prorodzinna – umożliwia odpisanie od podatku 1112,04 rocznie na każde wychowywane dziecko. Możliwa tylko przy rozliczeniach według skali na PIT 36 i PIT 37.

Kontynuacja odliczeń na zasadzie praw nabytych

Niektóre ulgi podatkowe funkcjonujące we wcześniejszych latach zostały wycofane, ale osoby, które w trakcie ich obowiązywania ulgi nabyły prawo do korzystania z danej ulgi, mogą nadal dokonywać odliczeń z tego tytułu. Pozostali podatnicy rozliczający pity 2017 nie mogą uwzględnić takiej ulgi.

Ulgi, które aktualnie nie funkcjonują, ale z tytułu których można jeszcze dokonywać odliczeń, to:

 • ulga odsetkowa
 • ulga aktywizacyjna (zatrudnienie pomocy domowej)
 • ulga na wyszkolenie uczniów.

Z ulgi odsetkowej mają prawo skorzystać w 2017 roku podatnicy, którzy w okresie do 1 stycznia 2002 roku a 1 stycznia 2007 r. zaciągnęli kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie inwestycji związanej z własnymi potrzebami mieszkaniowymi. Odliczenia można dokonywać do czasu spłaty kredytu/pożyczki, nie później niż do roku 2027 – więcej informacji można uzyskać na portalu pitax.pl/program-pit

Podatnicy, którzy przed 1 stycznia 2007 r. zawarli umowę aktywizacyjną z osobą bezrobotną mogą korzystać z ulgi na pomoc domową. W ramach tej umowy zatrudniona osoba może wykonywać w gospodarstwie pracę zarobkową jak prowadzenie gospodarstwa domowego bądź sprawować opiekę nad osobą zamieszkującą w tym gospodarstwie.

Ulga na szkolenie uczniów przysługuje podatnikom, którzy przed końcem 2004 roku zatrudnili osobę młodocianą w celu przygotowania do wykonywania zawodu, podpisali z uczniami lub szkołami umowę o praktykę lub przygotowanie zawodowe oraz te programy zaczęli realizować nie później niż w 2004 r.

Kontynuacja odliczeń może mieć miejsce w przypadku, gdy nabyliśmy prawo do ulgi w okresie jej obowiązywania, ale nie odliczyliśmy przysługującej nam kwoty ulgi, ponieważ nie pozwoliły na to niskie dochody. Nieodliczone ulgi można przenieść na następne lata w części, w jakiej nie znalazły pokrycia, aż do momentu zrealizowania kwoty przysługującego odliczenia. Takie sytuacje mają miejsce w przypadku dawnych ulg mieszkaniowych:

 • na budowę nieruchomości w celach najmu
 • dużej ulgi budowlanej
 • ulgi remontowo-modernizacyjnej

Odliczenia dokonuje się po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniach podatkowych PIT-28, czyli od ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź w PIT-36 albo PIT-37, tj.od podatku obliczonego na zasadach ogólnych według skali podatkowej.

Rozliczenie ulg z programem pit

W roku 2017 składamy zeznania za rok podatkowy 2016. Formularze podatkowe możemy wypełnić tradycyjnie w formie papierowej albo korzystając z internetu uzyskać pomoc programu do rozliczania pit 2017.

Rozliczenie pit online jest bardzo proste i zajmuje niewiele czasu oraz pomoże bez trudu przebrnąć przez przepisy podatkowe, które są zawiłe, nie zawsze jednoznaczne i często się zmieniają. Programy pit są aktualizowane zgodnie z najnowszymi obowiązującymi regułami. Rozliczenie pit z programem zapewni nam poprawne rozliczenie ulg podatkowych. Program ma wbudowaną wiedzę na temat rozliczenia ulg, obowiązujących przy tym limitów zarówno kwotowych, procentowych, jak i czasowych.

Artykuł sponsorowany. Tekst i zdjęcie udostępnił serwis pitax.pl